Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Załatwianie spraw obywateli

 Godziny urzędowania:

Skargi i wnioski przyjmują:

Wójt Gminy – w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 12.00,

Sekretarz Gminy - w piątki od godz. 9.00 do godz. 12.00,

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje petentów w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 10.00.

Kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy Urzędu - codziennie w dniach i godzinach pracy Urzędu .

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 77  412 96 83 w  120


Prowadzi następujące sprawy:
- rejestracji akt stanu cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- kancelarii tajnej,
- zadania kadrowe.

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Referat Finansowy - Księgowość Budżetowa

tel. 77 412 96 83 w 108

W referacie prowadzone są sprawy z zakresu:
- obsługi finansowej gminy.


Referat Finansowy - Podatki i Opłaty
tel. 77  412 96 83 w  107

W referacie prowadzone są sprawy z zakresu:
- naliczania i windykacji opłat i podatków.

Referat Finansowy - Kasa
tel.  77 412 96 83 w 109

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 77 412 96 83 w 117, 111, 112

W referacie realizowane są zadania z zakresu
- inwestycji, zamówień publicznych i funduszy strukturalnych
- gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i lokalowej
- rolnictwa i rozwoju wsi
- ochrony środowiska , gospodarki wodnej .

Radca Prawny
tel. 77 412 96 83 w 120

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy, m.in:
- sporządzanie opinii prawnych
- opracowywanie projektów aktów prawnych
- występowanie przed sądami i urzędami.

Stanowisko Pracy ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami

tel. 77  412 96 83 w 115

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy :
- planowania przestrzennego
- gospodarki nieruchomościami
- wydawania decyzji o warunkach zabudowy
- użytkowania wieczystego nieruchomości
- scalania gruntów i rozgraniczania nieruchomości.

Stanowisko Pracy ds. Obywatelskich
tel. 77 412 96 83 w 110

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy :
- ewidencji ludności i dowodów osobistych
- zezwolenia na publiczne zbiórki pieniężne.

Stanowisko Pracy ds. Administracji
tel. 77 412 96 83 - 101

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności prowadzi sprawy:
- kancelarii Urzędu Gminy
- obsługi sekretariatu urzędu
- administracyjno-gospodarcze.

Stanowisko Pracy ds. Rady Gminy i Działalności Gospodarczej
tel. 77  412 96 83 w  113

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się:
- techniczno-organizacyjną obsługą Rady Gminy
- ewidencją działalności gospodarczej.
- działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych.

Stanowisko Pracy ds. Informatyki
tel. 7 412 96 83 w 118

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się :
- obsługą informatyczną urzędu

Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 7 412 96 83 w 119

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się :
- zarządzaniem kryzysowym
- sprawami obrony cywilnej i spraw obronnych


Stanowisko Pracy ds. Zdrowia i BHP
tel. 77 412 96 83 w 116

Zatrudniony na tym stanowisku pracownik prowadzi w szczególności sprawy :
- ochrona zdrowia
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- obsługa Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
- archiwum Urzędu Gminy.

Stanowisko Pracy ds. Społecznych i Oświaty
tel. 77  412 96 83 w 116

Zatrudniony na tym stanowisku pracownik prowadzi w szczególności sprawy :
- przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- realizacja zadań w zakresie oświaty
- współpraca z zagranicą
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne).

 

Wersja XML