Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Olszanka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminy Olszanka.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-26.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Guzik – Inspektor ds. Zdrowia i BHP, bhp@olszanka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 412 96 83 wew. 116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-20.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-332 Olszanka, ul. Olszanka 16
Tel.: 77 412 96 82-86
Faks: 77 412 96 83
E-mail:
Strona internetowa: olszanka.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.olszanka.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy dostosowany jest w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w następujący sposób:

Przy budynku zlokalizowano miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej oznaczone na kostce oraz znakiem pionowym.

Z miejsca postojowego do budynku przemieścić się można terenem utwardzonym bez barier architektonicznych bezpośrednio pod pochylnie.  

Przy głównym wejściu do budynku zlokalizowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych, prowadzącą na poziom parteru budynku.   

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Środkami wspierającymi komunikowanie się, umożliwiającymi kontakt osoby uprawnionej z Urzędem Gminy  Olszanka są:

Korzystanie z poczty elektronicznej na adres: ug@olszanka.pl

Korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej umieszczonej na platformie ePUAP ,

Przesyłanie faksów na nr: 77  412-96-83  .

Listownie na adres: Urząd Gminy Olszanka, ul. Olszanka 16, 49-332 Olszanka
Osoba   uprawniona,  będąca  osobą  niepełnosprawną  w  rozumieniu  ustawy z  dnia   27  sierpnia  1997r. o  rehabilitacji  zawodowej i  społecznej   oraz  zatrudnianiu   osób  niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011r.,  nr  127, poz.  721, z późn.zm.),  jest   zobowiązana   zgłosić  chęć  skorzystania  ze świadczenia  ze  wskazaniem  wybranej   metody  komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji  nagłych.

Zgłoszenia dokonuje się pisemnie http://olszanka.pl/download/attachment/6683/wniosek-tlumaczprzewodnik.pdf
za pomocą ww. podanych środków wspierających komunikowanie się lub przez złożenie w sekretariacie   Urzędu Gminy Olszanka, parter, pok. Nr  6

Wzór zgłoszenia:

http://olszanka.pl/765/obsluga-osob-majacych-trwale-lub-okresowe-trudnosci-w-komunikowaniu-sie.htmlWersja XML