Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Charakterystyka Gminy Olszanka


Powierzchnia - 92,6 km2
Ilość mieszkańców - 5.009
Liczba sołectw - 10
Czeska Wieś - 405 mieszkańców
Gierszowice - 347 mieszkańców
Jankowice Wielkie - 782 mieszkańców
Janów - 299 mieszkańców
Krzyżowice - 557 mieszkańców
Michałów - 495 mieszkańców
Obórki - 311 mieszkańców
Olszanka - 471 mieszkańców
Pogorzela - 567 mieszkańców
Przylesie - 775 mieszkańców


Położenie

Gmina Olszanka jest wspólnotą samorządową, którą tworzą mieszkańcy, zamieszkujący środkowo zachodnią część województwa opolskiego o powierzchni 92,6 km2 tj. 0,9% powierzchni województwa. Południowo – wschodnia część Gminy położona jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej. Pozostała część Gminy dzięki dwóm korytarzom ekologicznym – Doliny Pępickiego Potoku i Doliny Przyleskiego Potoku, posiada powiązania z węzłowym obszarem europejskim jakim jest Dolina środkowej Odry. Od strony północnej Gmina Graniczy z Gminą Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski, od południowego wschodu z gminą Niemodlin, od południa z gminą Grodków, a od zachodu z Gminą Wiązów w województwie dolnośląskim.

Układ komunikacyjny
Bardzo korzystna sieć drogowa, autostrada A-4 Zgorzelec-Medyka, ze zjazdem przy w okolicach wsi Przylesie oraz miejscami obsługi podróżnych we wsi Jankowice Wielkie i Wierzbnik. Zjazd na węźle przyleskim jest usytuowany dokładnie w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Opolem dwoma miastami wojewódzkimi oddalonym od siebie o 100 km. Droga wojewódzka nr 401, biegnąca w kierunku południowym do granicy państwa oraz kierunku północno-wschodnim, przecina gminę Olszanka łącząc węzeł przyleski z miastem Brzeg . Przez teren Olszanki prowadzi również linia kolejowa Brzeg – Grodków - Nysa z możliwością odtworzenia ruchu kolejowego do granicy czeskiej.

Zaopatrzenie w wodę
Gmina zwodociągowana jest w 100%. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy odbywa się z wodociągu komunalnego w Gierszowicach, eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu (zasilającego miejscowość Olszanka, Pogorzela, Gierszowice, Krzyżowice, Obórki, Przylesie, Janów) oraz trzech wodociągów wiejskich: wodociągu ze stacją uzdatniania wody we wsi Michałów (zasilającego miejscowości: Michałów, Czeską Wieś), wodociągu w Jankowicach Wielkich oraz wodociągu ze stacją uzdatnia wody w Olszance (w chwili obecnej nieczynnego).

Gospodarka ściekowa
Gmina jest w 100 % skanalizowana. W klatach 1996-2005 zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Gierszowice, Jankowice Wielkie, Czeska Wieś, Michałów, Przylesie, Obórki. W dużej części Gmina Olszanka na inwestycje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach pozyskała środki pomocowe z Unii Europejskiej z programów: dwukrotnie SAPARD oraz ZPORR. Sieć kanalizacji sanitarnej w Obórkach wybudowano przy udziale środków z Kontraktu Wojewódzkiego. Inwestorem było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z. o.o w Brzegu W ramach programu ISPA „ Oczyszczalnia ścieków w Brzegu” skanalizowano w 2006/2007roku w gminie Olszanka cztery miejscowości: Pogorzela , Olszanka, Janów, Krzyżowice. Ścieki z tych miejscowości tłoczone są na miejską oczyszczalnie ścieków w Brzegu. Z trzech miejscowości ( Czeska Wieś, Jankowice, Michałów) ścieki odprowadzane są do biologiczno-mechaniczo-chemicznej oczyszczalni ścieków w Ptakowicach o przepustowości 360 m3/d.

Zasilanie elektroenergetyczne
Stan sieci średnich oraz niskich napięć jest dobry i pokrywają one w obecnej chwili istniejące zapotrzebowanie . Jednak z uwagi na projektowane tereny do intensywnego zainwestowania w rejonie węzła przyleskiego oraz Jankowic Wielkich i Czeskiej Wsi będą wymagały dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych dla zabezpieczenia przewidywanego, zwiększonego poboru mocy. Zakład Energetyczny już przystąpił do programowania kierunków inwestycyjnych.
Telekomunikacja
Na terenie gminy położony jest kabel światłowodowy i uruchomiona została nowa centrala telefoniczna zabezpieczająca w pełni zapotrzebowanie mieszkańców oraz wszystkich podmiotów gospodarczych w pełny i aktualnie najnowocześniejszy serwis usług telekomunikacyjnych: sieć internetowa, przesyłanie wizji, ISDN i inne

Rolnictwo
Gmina Olszanka ze względu na swoje położenie oraz na wieloletnie tradycje jest gminą głównie rolniczą i głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w rolnictwie. Na terenie gminy Olszanka przez osoby fizyczne prowadzonych jest 726 gospodarstw rolnych, w tym jedno gospodarstwo jako spółka cywilna o obszarze 386,65 ha. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie gminy wśród osób fizycznych to 5.570,4 ha. Tak więc średnia powierzchnia jednego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez osobę fizyczną to 7,67 ha.
Na terenie gminy działa także 14 gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby prawne i łączna powierzchnia tych gospodarstw to 2.393,05 ha, a średnia wielkość takiego gospodarstwa to 170,94 ha. Wśród gospodarstw prowadzonych przez osoby prawne są: 
- Spółki z o.o. powierzchnia 1.337,45 ha, 
- Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powierzchnia 885,47 ha, 
- Agencja Nieruchomości Rolnych powierzchnia 85,31 ha, 
- Parafie powierzchnia 62,79 ha, 
- Lasy Państwowe powierzchnia 22,03 ha.
Gospodarstwa na terenie gminy charakteryzują się wysoką kulturą rolną, wydajnością i innowacyjnością. Rolnicy indywidualni odstępują od produkcji zbóż czy uprawy buraków. Jest tu wielu plantatorów rzepaku, a także następuje zmiana profilu produkcji na warzywno – owocową co pozwala na dywersyfikację struktury upraw wśród rolników indywidualnych.

Działalność Gospodarcza
Na terenie Gminy jest zarejestrowanych 231 osób prowadzących działalność gospodarczą. Dominującą formą działalnością wśród mieszkańców jest handel i drobne usługi. Najbardziej znaczące firmy prowadzące działalność na terenie gminy to: 

Na terenie gminy mają również swoje placówki:

Tereny inwestycyjne
Gmina Olszanka stara się przygotować do zainwestowania atrakcyjne tereny w obrębie węzła autostradowego w Przylesiu. W tym celu sporządzono dla 276 ha na obszarze przyautostradowym plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia podjęcie działalności w zakresie:
- przetwórstwa rolno-spożywczego
- usług transportowych i spedycji
- usług budowlanych
- innych rodzajów przemysłu z wykluczeniem uciążliwych dla środowiska.

Gmina stara się doprowadzić w ten obszar wszystkie media, wybudować drogę łączącą te obszary z drogą wojewódzką w celu umożliwienia szybkiego i bezkolizyjnego ruchu na drodze wojewódzkiej w pobliży autostrady.
Na obszarze wsi Przylesie w bezpośredniej bliskości rezerwatu przyrody przygotowane także zostały działki pod budownictwo jedno i wielorodzinne. Tereny te mogą stanowić „sypialnie wielkiej aglomeracji jaką jest Wrocław, gdyż dojazd do węzła bielańskiego nie zajmuje więcej jak 20 minut.
Gmina posiada również szerg nieruchomości na całym terenie w tym obszar byłego przedsiębiorstwa przemysłu Rolnego z bocznicą kolejową przylegającą do drogi wojewódzkiej.

Bezrobocie
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na dzień 31.12.2010r. zarejestrowanych jest 281 osÓB bezrobotnych z terenu gminy Olszanka, z czego 63 osoby pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Wśród osób bezrobotnych 56,6% stanowią kobiety.  

Wersja XML