Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrastruktura

Układ komunikacji dróg

Brak opisu obrazka

Bardzo korzystna sieć drogowa, autostrada A-4, Zgorzelec-Medyka, ze zjazdem przy "Węźle Przyleskim" oraz miejscami obsługi podróżnych we wsi Jankowice Wielkie i Wierzbnik.

Drogi wojewódzkie Nr 401, w kierunku południowy do granicy państwa oraz w kierunku północno-wschodnim, a także połączenie z drogą wojewódzką Nr 458 w kierunku Jankowic Wielkich, Czeskiej Wsi i Michałowa.

Brak opisu obrazka

Zaopatrzenie w wodę

Brak opisu obrazka

  Gmina zwodociągowana jest w 100%. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy odbywa się z wodociągu komunalnego w Gierszowicach, eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu (zasilającego miejscowość Olszanka, Pogorzela, Gierszowice, Krzyżowice, Obórki, Przylesie, Janów) oraz trzech wodociągów wiejskich: wodociągu ze stacją uzdatniania wody we wsi Michałów (zasilającego miejscowości: Michałów, Czeską Wieś), wodociągu w Jankowicach Wielkich oraz wodociągu ze stacją uzdatnia wody w Olszance (w chwili obecnej nieczynnego).


Gospodarka ściekowa

  Gmina jest w 100 %  skanalizowana. W latach 1996-2005 zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Gierszowice, Jankowice Wielkie,  Czeska Wieś, Michałów, Przylesie, Obórki.   W dużej części Gmina Olszanka  na inwestycje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach  pozyskała środki  pomocowe z  Unii Europejskiej z programów: dwukrotnie   SAPARD oraz  ZPORR.  Sieć kanalizacji sanitarnej w Obórkach wybudowano przy udziale środków z Kontraktu Wojewódzkiego. Inwestorem  było Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp.z. o.o w Brzegu W ramach programu ISPA „ Oczyszczalnia ścieków w Brzegu” skanalizowano w 2006/2007roku w  gminie Olszanka cztery miejscowości: Pogorzela , Olszanka, Janów, Krzyżowice. Ścieki z tych   miejscowości tłoczone są na miejską oczyszczalnie ścieków w Brzegu.   Z trzech miejscowości ( Czeska Wieś, Jankowice, Michałów) ścieki odprowadzane są do biologiczno-mechaniczo-chemicznej oczyszczalni ścieków w Ptakowicach o przepustowości 360 m3/d. 

Brak opisu obrazka

 

Zasilanie elektroenergetyczne

Stan sieci średnich oraz niskich napięć jest dobry i pokrywają one w obecnej chwili istniejące zapotrzebowanie. Jednak z uwagi projektowane tereny do intensywnego zainwestowania w rejonie "Węzła Przyleskiego" oraz Jankowic Wielkich i Czeskiej Wsi będą wymagały dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych dla zabezpieczenia przewidywanego, zwiększonego poboru mocy. Zakład Energetyczny już przystąpił do programowania kierunków inwestycyjnych.

Telekomunikacja

Wszystkie sołectwa na terenie gminy są w 100% stlefonizowane, położony kabel światłowodowy oraz uruchomiona nowa centrala telefoniczna w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców i wszystkich podmiotów gospodarczych w zakresie dostępu do najnowocześniejszych usług telekomunikacyjnych - internet, przesyłanie wizji, i inne.
Wersja XML