Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W Y B O R Y     Ł A W N I K ÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 z poźn. zm) oraz rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z  2011 nr 121 poz. 693)  

RADA GMINY OLSZANKA w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023.

Do Sądu Rejonowego w Brzegu  w liczbie 1 ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 

Kandydatów na ławników zgłaszają:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Olszanka

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia!!!

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba , której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy pokój nr 9.  Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej gminy: www.olszanka.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 października  2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217 z późn. Zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty   wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30  przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty   za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji  ponosi Skarb Państwa.

Koszt  opłaty  za  badanie  lekarskie  i za  wystawienie  zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy – Olszanka 16  pok. 9,  w godzinach pracy Urzędu (8.00 – 15.00) od poniedziałku do piątku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia lub, które wpłyną do Rady Gminy po upływie 30 czerwca 2019 r. pozostawia się bez dalszego biegu.
 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2019 roku.

RTFkarta zgłoszenia kandydata.rtf
DOClista osób zgłaszających kandydata.doc
DOCXoświadczenia - wzór.docx
DOCXInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx
RTFzapytanie o niekaralność KRK.rtf
 

Wersja XML