Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 28.03.2014r.

Olszanka,  dnia 20.03. 2014r.

Rada Gminy

Olszanka

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLIV Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 28 marca 2014 roku (piątek) o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w Czeskiej Wsi

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zstępczej w Gminie Olszanka za 2013r.
 8. Informacja Dyrektora GOKiS nt. wykonania zadań w 2013r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Olszanka na rok 2014,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/267/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2014-2023,
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olszanka środków stanowiących fundusz sołecki w 2015r.,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pt. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT),
  • w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Olszanka do stanu faktycznego,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. Opolskie w celu realizacji przez Gminę Olszanka projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014,
  • w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
  • w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
 11. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 12. Wnioski Sołtysów
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa

Wersja XML