Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 24.01.2014r.

Rada Gminy
Olszanka   

Olszanka,  dnia 16.01. 2014r.

OGŁOSZENIE

                                             

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 24 stycznia  2014 roku   (piątek)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w  Obórkach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2013r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał: 
 10. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/261/2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020;
 11. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu;
 12. w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego;
 13. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w  zakresie  dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020” w formie rzeczowej;
 14. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie  dożywiania” na lata 2014 – 2020;
 15. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Program państwa w zakresie dożywania” na lata 2014 – 2020;
 16. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław
 17. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
 18. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka;
 19. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2014.
 20. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
 21. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez mieszkańców  wsi Przylesie, Obórki, Pępice, Jankowice Wielkie na lekarza –Panią Marię Łojewską
 22. Zajęcie stanowiska w sprawie dot. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 23. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 24. Wnioski Sołtysów
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa

Wersja XML