Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 21.11.2013r.

Rada Gminy
Olszanka

Olszanka,  dnia 21.11. 2013r.

OGŁOSZENIE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Olszanka na XL Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu
29 listopada  2013 roku   (piątek)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w  Michałowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja nt. działalności GOPS.
6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia              
04 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013,
b. w sprawie przyjęcia programu uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
c. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
9. Informacja Wójta Gminy nt. przedłożonego projektu  budżetu na 2014 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
11. Wnioski Sołtysów
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 


     Przewodniczący Rady
      /-/ Walenty Oliwa


 

Wersja XML