Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.10.2013r.

Olszanka,  dnia 22.10. 2013r.

Rada Gminy
Olszanka   

         
OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXXIX Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  30 października 2013 roku   (środa)  o godz. 09.00. w obiekcie szatniowo – rekreacyjnym na boisku sportowym w Olszance.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja nt.  realizacji funduszu sołeckiego
8. Informacja nt. realizacji obowiązków Gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
9. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/231/2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia              
04 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
b. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia              
04 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013,
c. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/188/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 04.01.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;
d. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
e. w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
f. w sprawie opłaty targowej;
g. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
h. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku;
i. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej;
j. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
k. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
l. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
m. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
n. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
o. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
p. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
q. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
s. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Informacja Wójta Gminy Olszanka o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Olszanka.
12. Informacja nt. działalności GOPS.
13. Informacja  o oświadczeniach majątkowych
14. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
15. Wnioski Sołtysów
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.
    

Przewodniczący Rady
      /-/ Walenty Oliwa


 

Wersja XML