Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 27.09.2013r.

Rada Gminy

Olszanka


             Olszanka, dnia 19.09. 2013r.


OGŁOSZENIE
                                            
Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXXVIII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  27 września 2013 roku  (piątek)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja przedstawicieli ZDW i ZDP o stanie dróg i planowanych inwestycjach w Gminie Olszanka.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Informacja  z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
10. Informacja nt.  realizacji funduszu sołeckiego
11. Informacja nt. realizacji obowiązków Gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
12. Skarga  na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia              
04 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/188/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 04.01.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/274/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 10.11.2010r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Olszanka  środków budżetowych do dyspozycji Sołectw;
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju  i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
e) w  sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w zakresie linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław;
f) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
14. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
15. Wnioski Sołtysów
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący
Rady Gminy Olszanka
  /-/ Walenty Oliwa

Wersja XML