Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na III sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.01.2019 r

Olszanka,  dnia  21.01.2019r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                       

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na III Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  29.01.2019r. (wtorek) o godz.09.00  w  obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;
  2. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka
  3. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś
  4. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice
  5. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie
  6. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów
  7. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice
  8. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela
  9. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki
  10. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów
  11. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie
  12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019;
  13. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2019;
  14. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2019;
  15. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023;
  16. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”;
  17. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023;
  18. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  19. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
  20. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
  21. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
 9. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 10. Wnioski Sołtysów
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML