Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 14.12.2018 r

Olszanka,  dnia  06.12.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                        

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na II Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  14.12.2018r. (piątek) o godz.09.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019 wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej.
 11. Odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 12. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 13. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030 oraz w sprawie budżetu Gminy Olszanka na rok 2019, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek.
 14. Podjęcie uchwał - głosowanie:
  1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;
  2. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030;
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;
  4. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;
  5.  w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olszanka;
  7. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową;
  8. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020;
  10. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku;
  11. zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 15. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 16. Wnioski Sołtysów
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML