Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach - 29.11.2018

Na terenie Gminy Olszanka został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym przyjmowane są bezpłatnie, dostarczane we własnym zakresie, zebrane w sposób selektywny odpady:

1.papier, tektura, odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone

2.zużyte baterie i akumulatory

3.odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

4.przeterminowane leki i opakowania po nich

5.chemikalia i opakowania po nich

6.zużyte opony od samochodów osobowych (do 4 sztuk)

7.meble i odpady wielkogabarytowe

8.zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

9.zużyte oleje silnikowe

10.świetlówki i żarówki

Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wyżej wymienione bądź takich, które powstają w wyniku działalności gospodarczej, rolniczej  m. in. worki po nawozach.

Oddający odpady do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport odpadów oraz ma obowiązek rozładunku przywiezionych przez siebie odpadów  i umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika Punktu.

Odpady będą przyjmowane od właściciela nieruchomości po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypadki niewłaściwego świadczenia  usług  przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka należy zgłaszać na bieżąco, w dniu ich zaistnienia do Urzędu Gminy Olszanka, Olszanka 16, 49-332 Olszanka, telefonicznie pod nr.: 77 412 96 83, bądź w formie elektronicznej na adres: ug@olszanka.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w Gierszowicach będzie otwarty w godzinach 10:00 do 17:00, jeden dzień w miesiącu w następujących terminach:

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska 

Wersja XML