Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Olszanka - 18.10.2018 r.

Olszanka,  dnia  10.10.2018r.

Rada Gminy

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XLVII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  18.10.2018r. (czwartek) o godz. 10.00  w   obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności  Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Informacja o  oświadczeniach majątkowych.
 10. Informacja nt.  oświaty.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;
  2. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030;
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.05.2013. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka;
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka;
  6. w sprawie podtrzymania  stanowiska wyrażonego w  uchwale  Nr   XXXVII/264/2018 z dnia  28 lutego   2018r.  w  sprawie   rozpatrzenia  skargi   na  działalność  Wójta  Gminy Olszanka
 12. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 13. Wnioski Sołtysów
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML