Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Olszanka - 19.06.2018r

Olszanka,  dnia  11.06.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XLI Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  19.06.2018r. (wtorek) o godz.10.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2017 roku:
 1. przedstawienie opinii RIO w Opolu o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku;
 2. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2017r.; wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka;
 3. opinia RIO w Opolu nt. opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2017r.;
 4. opinie pozostałych Komisji Rady Gminy nt. wykonania budżetu gminy w 2017r.
 5. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Olszanka za 2017r.;
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2017 rok;
 7. głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;
 2. w  sprawie w zmiany Uchwały Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030;
 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 4. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
 5. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 6. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 7. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML