Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Olszanka - 27.04.2018r.

Olszanka,  dnia  19.04.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

           

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXIX Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  27.04.2018r. (piątek) o godz.09.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Informacja Dyrektora GOKiS nt. wykonania  zadań  w 2017r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;
 2. w zmiany Uchwały Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030;
 3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
 4. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
 5. w sprawie  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
 6. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Olszance, poprzez przeniesienie jego siedziby;
 7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza;
 8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela - Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji"’;
 9. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML