Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Olszanka

Olszanka,  dnia  20.02.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka   

OGŁOSZENIE           

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXVII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  28.02.2018r. (środa) o godz.10.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;
 2. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
 3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Olszanka na lata 2018-2021
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716,93-11+141,00”
 5. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza
 6. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim
 7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/224/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
 8. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Olszanka wraz z inwentaryzacją”;
 9. w sprawie  przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2018;
 10. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka;
 11. w sprawie przekazania skargi;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML