Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Olszanka - 19.01.2018r.

Olszanka,  dnia  11.01.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXVI Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  19.01.2018r. (piątek) o godz.10.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 roku.

9.Podjęcie uchwał:

a)w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;

b)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030;

c)w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018;

d)w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2018;

e)w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2018;

f)

g)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

h)w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Opole w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka;

i)w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji;

j)w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego;

k)w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Olszance, poprzez przeniesienie jego siedziby.

 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML