Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Olszanka - 18.12.2017r.

Olszanka,  dnia  08.12.2017 r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXV Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  18.12.2017 r. (poniedziałek) o godz.09.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

9.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej.

10.Odczytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030.

11.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej.

12.Odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu.

13.Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu.

14.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030 oraz w sprawie budżetu Gminy Olszanka na rok 2018, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek.

15.Podjęcie uchwał - głosowanie:

a)w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;

b)w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030;

c)w sprawie zmiany  uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017;

d)w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020;

e)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

16. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.

17. Wnioski Sołtysów

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML