Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy - 31.05.2017 r.

Olszanka,  dnia  23.05.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXVIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   31.05.2017r. (środa) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej  w Pogorzeli

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

9.Sprawozdanie z działalności GOPS.

10.Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany  uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017,
 2. w sprawie zmiany uchwały XXII/167/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017 – 2030,
 3. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych związanych z zagospodarowaniem pasa drogi powiatowej nr 1504 O w m. Jankowice Wielkie od posesji 27 ( BORT WIMAR ) do 33,
 5. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML