Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy - 08.03.2017 r.

Olszanka,  dnia  28.02.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXIV Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   08.03.2017r. (środa) o godz. 09.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Informacja Dyrektora GOKiS nt. wykonania zadań w 2016r.

9.Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dn.15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017;
 2. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
 3. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, mających siedzibę na terenie Gminy Olszanka;
 4. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Olszanka;
 5. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka;
 6. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2017;
 7. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML