Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy - 30.01.2017 r.

Olszanka,  dnia 20.01.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   30.01.2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 roku.

9.Podjęcie uchwał:

 1. w  sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017;
 2. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2017;
 3. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2017;
 4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dn.15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017;
 5. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Olszance;
 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L 1180 0 w Pogorzeli;
 8. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
 9. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, mających siedzibę na terenie Gminy Olszanka;
 10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2013 w  sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2014-2020.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML