Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy - 15.12.2016r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                        

Olszanka,  dnia 07.12. 2016r.

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   15.12.2016r. (czwartek) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej w Obórkach

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.

9.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej.

10.Odczytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030.

11.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej.

12.Odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu.

13.Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu.

14.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030 oraz w sprawie budżetu Gminy Olszanka na rok 2017, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek.

15.Podjęcie uchwał - głosowanie:

 1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
 2. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030;
 3. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016;
 4. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji;
 5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2013 w  sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2014-2020.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML