Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy - 21.06.2016 r.

Rada Gminy   

Olszanka

Olszanka,  dnia 13.06. 2016r.

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XVII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   21.06.2016r. (wtorek) o godz. 12.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2015 roku:

a) przedstawienie opinii RIO w Opolu o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2015 roku;

b) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2015r.; wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka;

c) opinia RIO w Opolu nt. opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2015r.;

d)opinie pozostałych Komisji Rady Gminy nt. wykonania budżetu gminy w 2015r.

e)dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Olszanka za 2015r.;

f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2015 rok;

g)głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.

9.Podjęcie uchwał:

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016;
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawanych zwolnień do obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka;
w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego.

10.Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
11. Wnioski Sołtysów
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Wersja XML